Φοβήθηκε η Ελληνίδα μάνα για το παιδί της.

Îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñüãñáììá åíóùìÜôùóçò ðñïóöýãùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá,ãéá ðåñßðïõ 1500 ðáéäéÜ ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ æïýí óôçí ÷þñá ìáò óå äïìÝò öéëïîåíßáò.Áðü óÞìåñá áíïßãïõí äýï ÄïìÝò óôçí ÁôôéêÞ, äýï óôç Èåóóáëïíßêç, ìßá óôçí ¹ðåéñï êáé Üëëç ìßá óôçí Åýâïéá. ÓôáäéáêÜ ðñïâëÝðåôáé ç äéåýñõíóç ôùí ìïíÜäùí áõôþí óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðïõ öéëïîåíïýí ðñïóöõãüðïõëá.Ðåñßðïõ 1.500 ðáéäéÜ îåêéíïýí áðü óÞìåñá ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò óå 20 ó÷ïëåßá, ìå ôï ôåôñÜùñï ðñüãñáììá ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äçìïôéêïý íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí åêìÜèçóç ôçò åëëçíéêÞò, ìéá îÝíçò ãëþóóá, üðùò áããëéêÜ Þ êÜðïéá Üëëç ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñüèåóç ôùí ãïíéþí íá ìåôáêïìßóïõí óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá.Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï 72ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï Èçóåßï,ÄåõôÝñá 10 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

«Μεμονωμένα περιστατικά που προσπάθησαν να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα αλλά αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέσει τους από τους εκπροσώπους του υπουργείου»…

… αυτή ήταν η δήλωση από το Υπουργείο Παιδείας για τις αντιδράσεις γονέων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και ο λόγος για τις αντιδράσεις αυτές;; Τα προσφυγόπουλα δεν έχουν (κατά την γνώμη τους πάντα) δικαίωμα παρακολούθησης μαθημάτων στα ελληνικά σχολεία.

Έλεγα να μην θίξω το θέμα αλλά πραγματικά με ξεπερνά. 

Φοβήθηκε η Ελληνίδα μάνα για το παιδί της. Τί φοβάσαι μαντάμ;; Μην του πάρει το κινητό; ‘Είναι όλα εμβολιασμένα. Δεν δαγκώνουν μην φοβάσαι.’

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÃÏÍÅÙÍ ÓÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÐÑÏÖÇÔÇ ÄÇÌÏÕ ÂÏËÂÇÓ - 1ç ÌÅÑÁ ÅÍÔÁÎÇÓ ÐÑÏÓÖÕÃÏÐÏÕËÙÍ ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ

Πήρε ο άλλος την ελληνική σημαία και πήγε έξω απ’το σχολείο για να δείξει ότι είναι Ελληναράς και δεν δέχεται ξένους στον χώρο του. Που πας ρε Καραμήτρο;;;; Εκεί που πρέπει να μιλήσεις και να πάρεις την ελληνική σημαία το παίζεις ψόφιος κοριός και προσπαθείς να “φάς” από παντού.

Το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχει και η άλλη μεριά του νομίσματος, …αυτή ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÓÔÏ 67ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÂÑÅÈÇÊÁÍ ÐÑÏÓÖÕÃÏÐÏÕËÁ ÁÐÏ ÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÖÉËÏÎÅÍÉÁÓ ÔÏÕ ÄÅÑÂÅÍÉÏÕ ÔÁ ÏÐÏÉÁ ÅÍÔÁÓÓÏÍÔÁÉ ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ

Πήγαν οι άλλοι (άλλοι Ελληναράδες αυτοί!!) στην Λέσβο και έβαλαν λουκέτο στα σχολεία, λέει, γιατί αντέδρασαν στη φήμη για το άνοιγμα τάξεων εκπαίδευσης παιδιών από προσφυγικές οικογένειες. 

Πρώτον και σημαντικότερο…. από πού και ως πού;!

Ωπα, για να θυμηθώ…… αυτοί δεν ήταν που διεκδικούσαν κάποτε το Νόμπελ Ειρήνης;;; 

Αηδία!!

Ε.